Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B

Zákon č. 351/2015 o cezhraničnej spolupráci.

Dňom 18. 06. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov.


Pri rozlíšení medzi zahraničnou pracovnou cestou a vyslaním je rozlišujúcim prvkom skutočnosť, že v prípade vyslania ide o cezhraničné poskytovanie služieb zamestnávateľom prostredníctvom jeho zamestnancov v prospech prijímateľa služby. V prípade zahraničnej pracovnej cesty sa nejedná o cezhraničné poskytovanie služieb, teda zamestnanec vykonáva prácu v prospech svojho zamestnávateľa, ale spravidla nie v prospech tretej osoby (napr. zamestnanec sa zúčastňuje obchodného rokovania, školenia, t.j. svojou činnosťou nekonkuruje zamestnancom na území iného štátu).

Rozdielnym je aj inštitút súhlasu zamestnanca, kde vyslanie zamestnanca je podmienené jeho súhlasom, resp. dohodou o vyslaní, zatiaľ čo inštitút pracovnej  cesty umožňuje vyslať zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu aj bez jeho súhlasu. Ďalší rozdiel medzi pracovnou cestou a vysielaním zamestnancov v rámci poskytovania služieb je, že počas trvania pracovnej cesty má zamestnanec tie pracovné podmienky, ktoré má dohodnuté u svojho „domáceho“ zamestnávateľa, zatiaľ čo v prípade vyslania v rámci poskytovania služieb je zamestnávateľ povinný garantovať pracovné podmienky tzv. tvrdého jadra, resp. výhodnejšie pre zamestnanca (zväčša v prípade zamestnancov vyslaných z územia SR pracovné podmienky štátu hostiteľského zamestnávateľa).

Otázku, či je zamestnávateľ povinný pred vyslaním zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu požiadať príslušný úrad sociálneho zabezpečenia o vystavenie formulára PD A1 na čas trvania tejto pracovnej cesty, upravujú koordinačné pravidlá v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, konkrétne Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, nie predpisy pracovného práva.
 

Zákon upravuje:

 a) pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, identifikácii vyslania a vymáhaní pokút a

b) povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.
 

Povinnosti domáceho zamestnávateľa

Domáci zamestnávateľ je povinný Národnému inšpektorátu práce alebo inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti poskytnúť informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania z územia SR na územie iného členského štátu EÚ.

Predmetným zákonom sa zároveň mení ustanovenie § 5 Zákonníka práce upravujúce vysielanie zamestnanca. § 5 Zákonníka prác sa dopĺňa novými odsekmi 4 a 5, ktoré ustanovujú, čo sa považuje za vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb a kto sa považuje za vysielajúceho zamestnávateľa.

Vyslaním zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb je jeho cezhraničné

a) vyslanie pod vedením a na zodpovednosť vysielajúceho zamestnávateľa na základe zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom ako cezhraničným poskytovateľom služby a príjemcom tejto služby, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah,

b) vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah, alebo

c) dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi, ak medzi vysielajúcim zamestnávateľom a zamestnancom existuje počas doby vyslania pracovnoprávny vzťah.

Domáci zamestnávateľ môže vyslať domáceho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia SR na územie iného členského štátu EÚ na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať najmä

a) deň začatia a skončenia vyslania,

b) druh práce počas vyslania,

c) miesto výkonu práce počas vyslania,

d) mzdové podmienky počas vyslania.

V prípade dočasného pridelenia zamestnanca musí tieto náležitosti obsahovať dohoda o dočasnom pridelení (§58 ods. 5 Zákonníka práce).

Novým spôsobom sa vymedzuje pojem vyslaný zamestnanec tak, že je ním:

a) hosťujúci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v SR pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v inom členskom štáte EÚ,

b) domáci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom štáte EÚ pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v SR.

Domáceho zamestnanca možno vyslať len na základe písomnej dohody, ktorá obsahuje minimálne tieto informácie:

 • deň začatia a skončenia vyslania,
 • druh práce počas vyslania,
 • miesto výkonu práce počas vyslania,
 • mzdové podmienky počas vyslania.

Pri vyslaní, ktorým je cezhraničné dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi, musí uvedené náležitosti obsahovať aj dohoda o dočasnom pridelení.

V prílohe nájdete prehľad základných pracovných podmienok v členských štátoch EÚ, ktoré musí slovenský zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi vyslanému do iného členského štátu EÚ.

Prehľad pracovných podmienok v členských štátoch EÚ nájdete aj na stránke: http://www.eures.sk/zivotne_podmienky.php..
alebo na stránke :   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726&langId=en


 

Životné minimum

Hodnota životného minima je 198,09 EURO
 

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2016

Zákonník práce § 120
Minimálne mzdové nároky pracovníka sú určené stupňom náročnosti práce pracovného miesta .
Minimálny mzdový nárok je :
násobkom MINIMÁLNEJ HODINOVEJ MZDY  a koeficientu minimálnej mzdy podľa konkrétneho stupňa náročnosti:
 
    Stupeň náročnosti pracovného miesta


 
Koeficient minimálnej mzdyHodinová minimálna mzda
112,3280
21,22,7936
31,43,2592
41,63,7248
51,84,1904
624,6560
                                                                       
Stupeň náročnosti pracovného miesta
Koeficient minimálnej mzdyMesačná minimálna mzda
11405,00
21,2486,00
31,4567,00
41,6648,00
51,8729,00
62810,00

   

STRAVNÉ 2016

HODNOTA STRAVNÝCH LÍSTKOV A STRAVNÉHO PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH PRACOVNÍKOV.

Minimálna hodnota stravných lístkov predstavuje hodnotu 75 % z hodnoty stravného poskytovaného pracovníkovi pri pracovnej ceste trvajúcej od 5 do 12 hodín , t.z.   3,15 € do 31.11.2016, od  1.12.2016  3,38 €.
                                                                        
Sadzby stravného (diéty) na tuzemské služobné cesty v roku 2016 – podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
                                                                                     
Sadzby do 30.11.2016            Sadzby od 1.12.12016

  5   -   12  hodín     4,20 €                4,50 €

12   -   18  hodín     6,30 €                6,70 €

   nad  18  hodín     9,80 €               10,30 €


 

Vyhlasenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

V Y H L Á S E N I E

na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlásenie“)
 
Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus. Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.
 
 1. Údaje o zamestnancovi
 
Priezvisko
 
Meno
 
Rodné číslo (cudzí štátny príslušník uvedie dátum narodenia)
 
Titul (pred menom)Titul (za priezviskom)Rodinný stav
Adresa trvalého pobytu
UlicaČísloPSČ
ObecŠtát
Zamestnávateľ (uvedie sa adresa zamestnávateľa, pre ktorého zamestnanec vyhlásenie podpisuje)
 
 
 
 1. Údaje NA uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
 
Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona1)
Som poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príspevku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku
zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia1).
 
 1. Údaje NA uplatnenie daňového bonusu
 
Uplatňujem si daňový bonus na dieťa (deti) žijúce so mnou v domácnosti podľa § 33 zákona1)   
 
Údaje o vyživovaných deťoch na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona
Meno a priezviskoNarodený (á)Meno a priezviskoNarodený (á)
 
Vyhlasujem, že spĺňam zákonom stanovené podmienky na priznanie daňového bonusu a za rovnaké obdobie neuplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník.
 
Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto vyhlásení a preukazujem ich predložením príslušných dokladov.
 
Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, oznámim ich zamestnávateľovi písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala a v rovnakej lehote ich zamestnávateľovi preukážem.
 
 
 
Dňa ....................................................................                                                 ................................................................
                                                                                                                                           Podpis zamestnanca
 
 1. zmeny v údajoch uvedených vo vyhlásení
 
Údaje o zmenách, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch2)
Druh zmenyZmena nastala dňaDátum oznámeniaPodpis zamestnanca
 
 1. Vyhlásenie zamestnanca o platnosti údajov uvedených vo vyhlásení
  na zdaňovacie obdobie
 
Zdaňovacie obdobieDátumPodpis zamestnancaZdaňovacie obdobieDátumPodpis zamestnanca
 
 1. Údaje o vydaných dokladoch a potvrdeniach podľa § 39 zákona
 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona
Zdaňovacie obdobieDátum doručeniaPodpis zamestnancaDátum doručenia3)Podpis zamestnanca3)
 
Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní podľa § 39 ods. 6 zákona
Zdaňovacie obdobieDátum doručeniaPodpis zamestnanca
 
Doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní podľa § 39 ods. 6 zákona
Zdaňovacie obdobieDátum doručeniaPodpis zamestnanca
 
Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona podľa § 39 ods. 7 v znení účinnom do 31.12.2015
Zdaňovacie obdobieDátum doručeniaPodpis zamestnanca
2) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus, uvedie zamestnanec mesiac a rok, za ktorý si uplatnil poslednýkrát u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.
3) Vyplní sa v prípade, ak zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vydal opravné potvrdenie, resp. opravný doklad podľa § 40 ods. 7 zákona.
 
 
 Oznamy
eKasa,01.04.2019   eKasa, - . Od 1. júla 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia.
 
ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie01.01.2019   ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie - Pre ZMLUVY uzatvorené od 1.1.2019 zaniká možnosť voľby (DPH) pri zdanení prenájmu nehnuteľnosti na bývanie. Prenajímateľ je povinný VŽDY uplatniť OSLOBODENIE od DPH a použiť koeficient(nie odpočet)
 
ŽIVOTNÉ MINIMUM01.01.2019   ŽIVOTNÉ MINIMUM - Hodnota je dôležitá na posudzovanie niektorých sociálnych dávok. Pre obdobie roka 2019 sa zvýšila na hodnotu platnú do 30.6.2019: 1. osoba = 205,07 € 2. osoba= 143,06 Dieťa = 93,61 €
 
GASTRO LÍSTKY01.01.2019   GASTRO LÍSTKY - Gastrolístok je nároková dávka pri odpracovaní viac ako 4 hodín a to v hodnote: minimálne 3,60 € maximálne 4,80 €
 
MINIMÁLNA MZDA nárast o 8,33%01.01.2019   MINIMÁLNA MZDA nárast o 8,33% - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti práce do stupňov: 1.st. 520,-€, 2. st. 624,-€, 3.,st.728,-€, 4.st.832,-€, 5.st. 936,- €, 6. st. 1040,- € 1. stupeň - upratovačka, 4. stupeň - účtovník 6. stupeň - primár
 
SLUŽOBNÉ CESTY - stravné Opatrenie 148/2018 Z.z. MPSVR SR01.06.2018   SLUŽOBNÉ CESTY - stravné Opatrenie 148/2018 Z.z. MPSVR SR - S účinnosťou od 1.6.2018 má pracovník nárok na stravné v hodnote 4,80€, ak pracovná cesta trvá 5 až12 hodín, 7,10 €, ak p. cesta trvá nad 12 hod. do 18 hod. 10,90 €, ak pracovná cesta trvá nad 18 hodín.
 
GASTRO LÍSTKY01.06.2018   GASTRO LÍSTKY - Od 1.6.2018 zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravu zamestnancovi, ktorý odpracuje za smenu viac ako 4 hodiny, v hodnote 55% ceny jedla, avšak maximálne 2,64 eur, t.z. 55% zo sumy 4,80 €.
 
DAŇ Z PRÍJMU FO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018)27.03.2018   DAŇ Z PRÍJMU FO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018) - Daň za rok 2017 - treba uhradiť na účet : 500208-účet pridelený z DÚ,.....VS:1700992017,....ŠS: DIČ
 
DAŇ (LICENCIU) Z PRÍJMU PO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018)27.03.2018   DAŇ (LICENCIU) Z PRÍJMU PO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018) - Daň (licenciu) za rok 2017 - treba uradiť na účet: 500224- pridelený účet z DÚ, ...VS: 1700992017,..... ŠS: DIČ
 
MINIMÁLNA MZDA sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce01.01.2018   MINIMÁLNA MZDA sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti práce do stupňov1.st 480,-€, 2. st. 576,-€, 3.,st. 672,-€, 4.st.768,-€, 5.st. 864,- €, 6. st. 960,- €
 
Do 31.5. , treba poslať "OZNÁMENIE" do ZP o vyplatených dividendách 18.05.2017   Do 31.5. , treba poslať "OZNÁMENIE" do ZP o vyplatených dividendách - Od vyplatenej dividendy sa odpočíta hodnota 429,-€. https://www.dovera.sk/platitel/a249/potvrdenia-a-tlaciva-pre-platitelov ........ https://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2016.html
 
DAŇ Z PRIJMU FYZICKÝCH OSOB27.03.2017   DAŇ Z PRIJMU FYZICKÝCH OSOB - Daň za rok 2016 - treba uhradiť na účet : 500208-účet pridelený z DÚ,.....VS:1700992016,....ŠS: DIČ
 
DAŇ ( LICENCIA) Z PRIJMU PRÁVNICKÝCH OSOB27.03.2017   DAŇ ( LICENCIA) Z PRIJMU PRÁVNICKÝCH OSOB - Daň (licenciu) za rok 2016 - treba uradiť na účet: 500224- pridelený účet z DÚ, ...VS: 1700992016,..... ŠS: DIČ
 
MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY29.11.2016   MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti práce do stupňov: 1. st. 435,-€, 2.st. 522,-€, 3.st. 609,-€, 4.st. 696,-€,5.st. 783,-€, 6.st. 870,-€
 
VYSLANÝ ZAMESTNANEC - povinnosti platné od 18.6.201616.06.2016   VYSLANÝ ZAMESTNANEC - povinnosti platné od 18.6.2016 - ( klikni na VYSLANÝ...) Úprava platí od 18.6.2016 b) domáci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom štáte EÚ pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v SR.
 
Obchodný zákonník č. 513/1991 účinnosť § 67 c od 1.1.201601.01.2016   Obchodný zákonník č. 513/1991 účinnosť § 67 c od 1.1.2016 - Pôžička spoločnosti bude môcť byť poskytnutá do pokladnice (hotovosť) len osobou, ktorá nie je uvedená § 67c ods. 2. To platí aj v prípade, ak spoločník / konateľ potrebuje dotovať pokladnicu spoločnosti.
 
MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.201601.01.2016   MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2016 - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti : 1.sk. 405,- €, 2.sk. 486,- €, 3.sk. 567,- € 4.sk. 648,- € 5.sk. 729,- € 6.sk. 810,- €
 Udalosti