Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B

Kapitálové fondy

OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY -  veľmi vhodné ich tvoriť na flexibilné fungovanie investičnej sféry vo firme.
 • pre ich tvorbu sa použije samostatný syntetický účet v účtovnej osnove
 • vklad do kapitálového fondu je dobrovoľný
 • nevzniká povinnosť zápisu v obch registra
 • výška vkladu je neobmedzená
 • forma vkladu je ľubovolná t.z.:
- vloženie majetku oceneného reprodukčnou obstarávacou cenou § 25, ods. 1, písm. d) zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
- vloženie finančnej hotovosti do firemnej pokladne pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti ( t. z. do hodnoty 5.000,- €)
- vloženie finančnej hotovosti na účet spoločnosti
 • pre čerpanie ( použitie) ostatného kapitálového fondu, tak ako pre jeho tvorbu neplatí a nie je definované v Obchodnom zákonníku žiadne obmedzenie. T.z. je možné ho použiť podľa potrieb firmy.

Pri použití ostatného kapitálového fondu na výplatu spoločníkom treba mať na pamäti, že je súčasťou vlastného imania ( vlastných zdrojov), t.z. musí sa dbať na dostatočnú výšku vlastného imania, tak aby jeho výška neklesla pod hodnotu základného imania z dôvodu výplatenia časti, alebo celého fondu pre spoločníka (Obchodný zákonník § 123, ods. 2 - spol. s r.o. a § 179, ods. 4 - spoločníkom akciových spoločností)-nesplatená časť zákl. imania, zadĺženosť firmy ....

PREDAJ MAJETKU

Od 1.1.2015 sa rozšírila povinnosť použitia transférového oceňovania i na tuzemské závislé osoby a z takej ceny je potom výnos a v konečnom výsledku podlieha dani z príjmu.

TRANSFÉROVÁ CENA kontrolovanej transakcie, musí byť vytvorená na pricípe nezávislého vzťahu.

Správnosť tvorby transférových cien môže byť predmetom kontroly Daňového úradu.Od roku 2015 sú povinné viesť dokumentáciu o transférovom oceňovaní aj tuzemské účtovné jednotky
Kontrolovanou transakciou je transakcia uskutočňovaná medzi závislými osobami, t.j. transakcia medzi blízkymi, ekonomicky, personálne, alebo inak prepojenými osobami.

METÓDY OCEŇOVANIA v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.
1. Porovnávaním ceny:
 • § 18, ods. 2, písm,  a) - metóda nezávislej trhovej ceny
 • § 18, ods. 2, písm. b) - metóda  následného predaja
 • § 18, ods. 2, písm. c) - metóda zvýšených nákladov
2. Porovnávaním zisku:
 • § 18, ods. 3, písm. a) - metóda delenia zisku
 • § 18, ods. 3, písm. b) - metóda čistého obchodného rozpätia
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016_02_19_Informacia_uprava_ZD_zavisle_osoby.pdf

 

 Dôležité je nezabudnúť ani na dôsledky situácie, ak by majetok firmy bol predaný  pracovníkovi, konateľovi...., za očividne netransférovú cenu môže to byť považované ( pri prípadnej kontrole DÚ) za dar (ak ide o osobu  so vzťahom k firme  podľa § 5 a § 6 zák.č. 595/2003 Z.z. - t. j. - pracovník , alebo podnikateľ) a potom vznikla povinnosť zaplatiť daň z príjmu ( základ transférová cena) a z toho aj odvody do poisťovní.

  

Pôžičky firme

Obchodný zákonníkč. 513/1991 je účinnýod 29. apríla 2015 , v § 121  je nový odsek (2), ktorý zneje: „(2) Spoločník alebo osoba podľa § 67c ods. 2 môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.“ To znamená, že spoločník od 29.4.2015 nemôže dotovať svoju pokladňu (hotovosť).
 

Účinnosť § 67c je od 1. januára 2016.


 § 67c ods. 2 sú definuje osoby, ktoré nemôžu poskytnúť úver alebo obdobné plnenie spoločnosti:

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristom,vedúcim organizačnej zložky podniku, členom dozornej rady,

b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka osobám podľa písm. a), b) alebo c),

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písm. a), b) alebo c).

 

Pôžičku pre spoločnost vo forme hotovosti od 1.1.2016 môže poskytnúť len osoba, ktorá nie je uvedená § 67c ods. 2. To platí aj v prípade, ak spoločník / konateľ potrebuje dotovať pokladnicu spoločnosti.

MAJETOK FIRMY - ODPISOVANIE

Definícia majetku podniku

Definícia podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve znie: “Majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa príslušných paragrafov zákona o účtovníctve; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.”

Členenie majetku z hľadiska charakteru

 • hmotný majetok predstavujú druhy majetku, ktoré majú hmotný charakter. Patrí tu dlhodobý majetok a zásoby, napr. stroj, dopravný prostriedok, počítač,
 • nehmotný majetok predstavujú tie druhy majetku, ktoré majú nehmotný charakter. Patrí tu dlhodobý nehmotný majetok, napr. softvér, patent, licencia,
 • finančný majetok predstavujú tie druhy majetku, ktoré majú finančný charakter. Patrí tu dlhodobý a krátkodobý finančný majetok, napr. peniaze v hotovosti, vklady na bankových účtoch.

Členenie majetku z časového hľadiska

Z časového hľadiska členíme majetok na:

 
 • krátkodobý majetok
 • dlhodobý majetok
 

Dlhodobý nehmotný majetok –  má nehmotný charakter a jeho vstupná cena je vyššia ako 2400 € , patria rôzne druhy majetku: ( softvér, patent, licencia...)Dlhodobý hmotný majetok - dobu použiteľnosti viac ako 1rok a ich ocenenie je vyššie ako 1700€

Do DHM môžeme zaradiť aj majetok s dobou použiteľnosti viac ako 1rok a cenou do 1700€ ak sa tak rozhodne účtovná jednotka. 
a)  pozemky
    stavby
    byty a nebytové priestory
    umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov

b)    samostatne hnuteľné veci s výnimkou vecí a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a
c)    pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky

d)    základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na OC

e)    otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ak nie sú súčasťou OC DHM

Podľa pôvodného znenia ZDP platného do 31. 12. 2014 mohli účtovné jednotky používať 4 odpisové skupiny:
Odpisová skupinaDoba odpisovania
14 roky
26 rokov
312 rokov
420 rokov

Nové znenie ZDP zavádza 6 odpisových skupín. Vzniká nová odpisová skupina 3 a budovy sa presúvajú z odpisovej skupiny 4 do skupín 5 a 6:


Budovy sa v zmysle novely ZDP rozdelia na dva druhy. Budovy výrobného charakteru. Tieto sa zaradia do odpisovej skupiny 5 a pokračujú v odpisovaní 20 rokov. Sem budú patriť:

 • budovy pre obchod a služby – obchodné centrá, obchodné domy, autoservisy
 • budovy pre dopravu a elektronické komunikácie – autobusové a železničné stanice, prístavy, budovy pre rádiové a televízne vysielanie
 • priemyselné budovy – závody, dielne, montážne haly
 • nádrže, silá, sklady
 • niektoré druhy inžinierskych stavieb

Ostatné budovy budú zaradené do novej odpisovej skupiny 6, s dobou odpisovania 40 rokov. Sem budú patriť tzv. administratívne budovy:

 • bytové budovy
 • hotely a ubytovacie zariadenia
 • budovy na úradnícke a administratívne účely
 • budovy pre kultúru a zábavu – kiná, divadlá, múzeá, knižnice
 • školy, univerzity, budovy pre šport, športové ihriská
 • budovy pre vykonávanie náboženských aktivít
 
Odpisová skupinaDoba odpisovania
14 roky
26 rokov
38 rokov
412 rokov
520 rokov
640 rokov              
 
 Oznamy
NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.

Neaktívne " NEŽIVÉ" spoločnosti (ak sú v likvidácii od 1.10.2016, alebo nezmenili základné imanie z Sk na €) by mali byť do 31.3.2021 vymazané z obchodného registra, zmysle novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.


AUDITAUDIT

Menia sa podmienky povinnosti auditu. Výška OBRATU sa mení zo 4.mil na 8.000.000,- €. Počet ZAMESTNANCOV sa zvyšuje z 30 na 50. Hodnota MAJETKU sa zvyšuje z 2 mil. na 4.000.000 ,- €.


PODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKAPODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKA

MIKRODAŇOVNÍK je osoba, ktorá má ročné obraty do 49.790,-€, nepožičala firme peniaze, nevyplatila si dividendu, nevyplatila si odmenu konateľa, zdaňovacie obdobie nesmie byť kratšie ako 12 mes.,nie je v likvidácii,konkurze,nemá splátkový kalendár....


MIKRODAŇOVNÍKMIKRODAŇOVNÍK

V roku 2020 bolo možné pri obrate do 100.000,- € použiť sadzbu pre daň z príjmu 15%. V roku 2021 bude hodnota obratu ZNÍŽENÁ na 49.790,-€ a daňovník bude mať názov MIKRODAŇOVNÍK. Podmienky okrem obratu sú tak PRÍSNE, že je málo reálne ich splniť!


MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.

Oproti r. 2020 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov docieli v roku 2021 to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok ZVÝŠI o 43,- €.. Koeficienty : 1.s.=3,580, 2.s.=4,247, 3.s=4,914, 4.s=5,580, 5.s=6,247, 6.s=6,914


MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKYMINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

V roku 2021 je minimálna mzda pre1. stupeň náročnosti práce v sume 623,-€ a hodinová 3,580 € čo predstavuje 57 % z priemernej mesačnej mzdy (1.019,- €) z roku 2019.


DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%

Od 1.1.2020 platí rovnako pre PO i FO znížená sdzba dane z príjmov na 15 % ak obrat daňovníka NEPREKROČÍ hodnotu 100.000,- €. Ak prekročí danú hodnotu, tak sa NEPOUŽIJE na alikvotu 15 %-ná sdzba, ale celá hodnota sa zdaňuje ako doteraz.


ODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidláODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidlá

Od 1.1.2020, vznikla nová odpisová skupina "0",v ktorej sa odpisuje po dobu 2 - rokov. Odpisovať podľa tejto skupiny sa budú batériové elektronické vozidlá i plug-in hybridné elektrické vozidlá.


PREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i POPREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i PO

Od 1.1.2020 sa mení hranica pre platenie preddavkov dane z príjmov, z hodnoty 2.500,- € na 5.000,- €, t.z. ak daň za obdobie roka 2019 NEPREKROČÍ hodnotu =5.000,- €, preddavky na daň daňovník NEPLATÍ.


UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020

Ak v roku 2020 vznikne firme daňová strata, bude ju možné umoriť v nasledujúcich 5-tich rokoch a to i NEROVNOMERNE


ŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKAŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKA

Životné minimum pre výpočet = 210,20 € (od 1.1.2020 je odpočitateľná položka 21-násobok život.minima) . Mesačne odpočitateľná položka = 367,85 € Ročne odpočitateľná položka = 4.414,20 €


MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020

Minimálne mzdy podla skupín náročnosti: 1.sk = 580,-€, 2.sk.=696,-€, 3.sk.=819,-€, 4.sk.=928,-€, 5.sk.=1044,-€, 6.sk=1166,-€ (Kliknite na nadpis) §120, zák.č.311/2001 Z.z.(Zákonník práce) zobraziť viac...


Konečný užívateľ výhod obchodnej spoločnostiKonečný užívateľ výhod obchodnej spoločnosti

Do 31.12. 2019 majú povinnosť obchodné spoločnosti určiť postavenie konečného užívateľa výhod, V prípade potreby tejto služby kliknite na nadpis tohoto oznamu..  zobraziť viac...


eKasa,eKasa,

Do 31.12. 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia. Pre viac informácií kliknite na nadpis tohoto oznamu.  zobraziť viac...


ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanieZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie

Pre ZMLUVY uzatvorené od 1.1.2019 zaniká možnosť voľby (DPH) pri zdanení prenájmu nehnuteľnosti na bývanie. Prenajímateľ je povinný VŽDY uplatniť OSLOBODENIE od DPH a použiť koeficient(nie odpočet)

 Udalosti