Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B

DIVIDENDY od 1.1.2017

Do  2016 sa odvádza do ZP odvod z vyplatených dividend a do 31.5. treba podať "OZNAMENIE"

https://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2016.html


Dividendy od 1.1.2017 sa budú zdaňovať takto:
- dividendy vyplatené fyzickým osobám - spoločníkom  sa zdaňujú:

FO v SR                                                                          FO v zmluvnom štáte                                FO v nezmluvnom štáte

do r. 2003                           7 %                                                      7 %   

od r. 2004 do 2010             0 %                                                      0 %

od r. 2011 do 2016 do ZP   14%                                                     0 %

od 1.1.2017                         7 %                                                     7 %                                               35 %


- dividendy vyplatené právnickým osobám sa zdaňujú

PO v SR                                                                          PO v zmluvnom štáte                                PO v nezmluvnom štáte

do r. 2003                           7 %                                                       19 %
                                                                            
od r. 2004 do 2016             0 %                                                        0 %     

od 1.1.2017                        0 %                                                        0 %                                                             35%


Dôležité ***

Ak dividendu z nezmluvného štátu príjme fyzická, alebo právnicka osoba so sídlom v SR,  dividenda bude zdanená  35  % daňou.


 

Dividendy

Dividendy je možné vyplácať spoločníkom z disponibilného zisku firmy.
Od 1.1.2004 (§3 ods.2, písm.c) zák.č.593/2003 Z.z. o dani z príjmu) zdaňovanie podielov na zisku bolo zrušené.
Od 1.1.2011
bolo prijaté povinné platenie odvodov do zdravotných poisťovní z vyplatených dividend takto:

 
Vykázaný zisk v rokuSadzba zdravotných odvodov
Od 2004 do 2010Neplatia sa
20115%/10%*
20125%/10%*
201314%
201414%
201514%
* znížená sadzba platí pre osoby so zdravotným postihnutím
Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60 Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% - - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2075/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/zdravotne-odvody-dividendy-2015.xhtml#sthash.mFHo6nLX.dpuf
 
Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60 Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% - - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2075/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/zdravotne-odvody-dividendy-2015.xhtml#sthash.mFHo6nLX.dpuf

Od roku 2013 sa platia z vyplatených dividend i preddavky do zdravotných poisťovní.
 
Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60 Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% - - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2075/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/zdravotne-odvody-dividendy-2015.xhtml#sthash.mFHo6nLX.dpuf

Majitelia, spoločníci, konatelia

KONATEĽ môže vykonávať činnosť pre firmu bez vzniku pracovnoprávneho vzťahu a teda sa na neho v danom prípade nevzťahuje Zákonník práce a taktiež ani minimálna mzda. Ide o tieto prípady:
 • výkon funkcie bez nároku na odmenu
 • výkon funkcie na základe MANDÁTNEJ ZMLUVY - ust.§ 566 Obchodného zákonníka ( nemusí byť v písomnej forme)
 •  výkon funkcie  na základe ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE KONATEĹA - UST. § 66 ods.3 Obchodného zákonníka (musí byť v písomnej forme)
KONATEĽ môže pracovať pre firmu i na základe ZMLUVY O PRACOVNOM POMERE podľa Zákonníka práce.

V prípade, ak poberá KONATEĽ odmenu, alebo mzdu má nárok na::
 • stravné lístky
Minimálna hodnota stravných lístkov predstavuje hodnotu 75 % z hodnoty stravného poskytovaného pracovníkovi pri pracovnej ceste trvajúcej od 5 do 12 hodín , t.z.   3,15 EURO.
 
 • náhradu za používanie súkromného motorového vozidla
 • stravné( diety) na služobných cestách 
  5   -   12  hodín     4,20 €
12   -   18  hodín     6,30 €
   nad  18  hodín     9,80 €


V prípade, ak poberá konateľ mzdu z pracovnoprávneho vzťahu vyplýva mu odvodová povinnosť rovnaká ako bežnému pracovníkovi.

V prípade, ak poberá konatel odmenu NEPRAVIDEĽNE, tak:
 • organizácia z príjmu pre konateľa NEODVÁDZA  - nemocenské, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti
 • konateľ neplatí (nezrazí sa mu) - nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti
V prípade, ak konateľ poberá odmenu pravideľne, tak platí odvody ako pracovník, ale bez úrazového a garančného poistenia.
 Oznamy
NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.

Neaktívne " NEŽIVÉ" spoločnosti (ak sú v likvidácii od 1.10.2016, alebo nezmenili základné imanie z Sk na €) by mali byť do 31.3.2021 vymazané z obchodného registra, zmysle novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.


AUDITAUDIT

Menia sa podmienky povinnosti auditu. Výška OBRATU sa mení zo 4.mil na 8.000.000,- €. Počet ZAMESTNANCOV sa zvyšuje z 30 na 50. Hodnota MAJETKU sa zvyšuje z 2 mil. na 4.000.000 ,- €.


PODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKAPODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKA

MIKRODAŇOVNÍK je osoba, ktorá má ročné obraty do 49.790,-€, nepožičala firme peniaze, nevyplatila si dividendu, nevyplatila si odmenu konateľa, zdaňovacie obdobie nesmie byť kratšie ako 12 mes.,nie je v likvidácii,konkurze,nemá splátkový kalendár....


MIKRODAŇOVNÍKMIKRODAŇOVNÍK

V roku 2020 bolo možné pri obrate do 100.000,- € použiť sadzbu pre daň z príjmu 15%. V roku 2021 bude hodnota obratu ZNÍŽENÁ na 49.790,-€ a daňovník bude mať názov MIKRODAŇOVNÍK. Podmienky okrem obratu sú tak PRÍSNE, že je málo reálne ich splniť!


MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.

Oproti r. 2020 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov docieli v roku 2021 to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok ZVÝŠI o 43,- €.. Koeficienty : 1.s.=3,580, 2.s.=4,247, 3.s=4,914, 4.s=5,580, 5.s=6,247, 6.s=6,914


MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKYMINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

V roku 2021 je minimálna mzda pre1. stupeň náročnosti práce v sume 623,-€ a hodinová 3,580 € čo predstavuje 57 % z priemernej mesačnej mzdy (1.019,- €) z roku 2019.


DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%

Od 1.1.2020 platí rovnako pre PO i FO znížená sdzba dane z príjmov na 15 % ak obrat daňovníka NEPREKROČÍ hodnotu 100.000,- €. Ak prekročí danú hodnotu, tak sa NEPOUŽIJE na alikvotu 15 %-ná sdzba, ale celá hodnota sa zdaňuje ako doteraz.


ODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidláODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidlá

Od 1.1.2020, vznikla nová odpisová skupina "0",v ktorej sa odpisuje po dobu 2 - rokov. Odpisovať podľa tejto skupiny sa budú batériové elektronické vozidlá i plug-in hybridné elektrické vozidlá.


PREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i POPREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i PO

Od 1.1.2020 sa mení hranica pre platenie preddavkov dane z príjmov, z hodnoty 2.500,- € na 5.000,- €, t.z. ak daň za obdobie roka 2019 NEPREKROČÍ hodnotu =5.000,- €, preddavky na daň daňovník NEPLATÍ.


UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020

Ak v roku 2020 vznikne firme daňová strata, bude ju možné umoriť v nasledujúcich 5-tich rokoch a to i NEROVNOMERNE


ŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKAŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKA

Životné minimum pre výpočet = 210,20 € (od 1.1.2020 je odpočitateľná položka 21-násobok život.minima) . Mesačne odpočitateľná položka = 367,85 € Ročne odpočitateľná položka = 4.414,20 €


MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020

Minimálne mzdy podla skupín náročnosti: 1.sk = 580,-€, 2.sk.=696,-€, 3.sk.=819,-€, 4.sk.=928,-€, 5.sk.=1044,-€, 6.sk=1166,-€ (Kliknite na nadpis) §120, zák.č.311/2001 Z.z.(Zákonník práce) zobraziť viac...


Konečný užívateľ výhod obchodnej spoločnostiKonečný užívateľ výhod obchodnej spoločnosti

Do 31.12. 2019 majú povinnosť obchodné spoločnosti určiť postavenie konečného užívateľa výhod, V prípade potreby tejto služby kliknite na nadpis tohoto oznamu..  zobraziť viac...


eKasa,eKasa,

Do 31.12. 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia. Pre viac informácií kliknite na nadpis tohoto oznamu.  zobraziť viac...


ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanieZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie

Pre ZMLUVY uzatvorené od 1.1.2019 zaniká možnosť voľby (DPH) pri zdanení prenájmu nehnuteľnosti na bývanie. Prenajímateľ je povinný VŽDY uplatniť OSLOBODENIE od DPH a použiť koeficient(nie odpočet)

 Udalosti