Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B

DIVIDENDY od 1.1.2017

Do  2016 sa odvádza do ZP odvod z vyplatených dividend a do 31.5. treba podať "OZNAMENIE"

https://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2016.html


Dividendy od 1.1.2017 sa budú zdaňovať takto:
- dividendy vyplatené fyzickým osobám - spoločníkom  sa zdaňujú:

FO v SR                                                                          FO v zmluvnom štáte                                FO v nezmluvnom štáte

do r. 2003                           7 %                                                      7 %   

od r. 2004 do 2010             0 %                                                      0 %

od r. 2011 do 2016 do ZP   14%                                                     0 %

od 1.1.2017                         7 %                                                     7 %                                               35 %


- dividendy vyplatené právnickým osobám sa zdaňujú

PO v SR                                                                          PO v zmluvnom štáte                                PO v nezmluvnom štáte

do r. 2003                           7 %                                                       19 %
                                                                            
od r. 2004 do 2016             0 %                                                        0 %     

od 1.1.2017                        0 %                                                        0 %                                                             35%


Dôležité ***

Ak dividendu z nezmluvného štátu príjme fyzická, alebo právnicka osoba so sídlom v SR,  dividenda bude zdanená  35  % daňou.


 

Dividendy

Dividendy je možné vyplácať spoločníkom z disponibilného zisku firmy.
Od 1.1.2004 (§3 ods.2, písm.c) zák.č.593/2003 Z.z. o dani z príjmu) zdaňovanie podielov na zisku bolo zrušené.
Od 1.1.2011
bolo prijaté povinné platenie odvodov do zdravotných poisťovní z vyplatených dividend takto:

 
Vykázaný zisk v rokuSadzba zdravotných odvodov
Od 2004 do 2010Neplatia sa
20115%/10%*
20125%/10%*
201314%
201414%
201514%
* znížená sadzba platí pre osoby so zdravotným postihnutím
Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60 Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% - - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2075/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/zdravotne-odvody-dividendy-2015.xhtml#sthash.mFHo6nLX.dpuf
 
Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60 Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% - - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2075/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/zdravotne-odvody-dividendy-2015.xhtml#sthash.mFHo6nLX.dpuf

Od roku 2013 sa platia z vyplatených dividend i preddavky do zdravotných poisťovní.
 
Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60 Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% - - See more at: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2075/category/socialne-a-zdravotne-odvody/article/zdravotne-odvody-dividendy-2015.xhtml#sthash.mFHo6nLX.dpuf

Majitelia, spoločníci, konatelia

KONATEĽ môže vykonávať činnosť pre firmu bez vzniku pracovnoprávneho vzťahu a teda sa na neho v danom prípade nevzťahuje Zákonník práce a taktiež ani minimálna mzda. Ide o tieto prípady:
 • výkon funkcie bez nároku na odmenu
 • výkon funkcie na základe MANDÁTNEJ ZMLUVY - ust.§ 566 Obchodného zákonníka ( nemusí byť v písomnej forme)
 •  výkon funkcie  na základe ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE KONATEĹA - UST. § 66 ods.3 Obchodného zákonníka (musí byť v písomnej forme)
KONATEĽ môže pracovať pre firmu i na základe ZMLUVY O PRACOVNOM POMERE podľa Zákonníka práce.

V prípade, ak poberá KONATEĽ odmenu, alebo mzdu má nárok na::
 • stravné lístky
Minimálna hodnota stravných lístkov predstavuje hodnotu 75 % z hodnoty stravného poskytovaného pracovníkovi pri pracovnej ceste trvajúcej od 5 do 12 hodín , t.z.   3,15 EURO.
 
 • náhradu za používanie súkromného motorového vozidla
 • stravné( diety) na služobných cestách 
  5   -   12  hodín     4,20 €
12   -   18  hodín     6,30 €
   nad  18  hodín     9,80 €


V prípade, ak poberá konateľ mzdu z pracovnoprávneho vzťahu vyplýva mu odvodová povinnosť rovnaká ako bežnému pracovníkovi.

V prípade, ak poberá konatel odmenu NEPRAVIDEĽNE, tak:
 • organizácia z príjmu pre konateľa NEODVÁDZA  - nemocenské, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti
 • konateľ neplatí (nezrazí sa mu) - nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti
V prípade, ak konateľ poberá odmenu pravideľne, tak platí odvody ako pracovník, ale bez úrazového a garančného poistenia.
 Oznamy
eKasa,01.04.2019   eKasa, - . Od 1. júla 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia.
 
ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie01.01.2019   ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanie - Pre ZMLUVY uzatvorené od 1.1.2019 zaniká možnosť voľby (DPH) pri zdanení prenájmu nehnuteľnosti na bývanie. Prenajímateľ je povinný VŽDY uplatniť OSLOBODENIE od DPH a použiť koeficient(nie odpočet)
 
ŽIVOTNÉ MINIMUM01.01.2019   ŽIVOTNÉ MINIMUM - Hodnota je dôležitá na posudzovanie niektorých sociálnych dávok. Pre obdobie roka 2019 sa zvýšila na hodnotu platnú do 30.6.2019: 1. osoba = 205,07 € 2. osoba= 143,06 Dieťa = 93,61 €
 
GASTRO LÍSTKY01.01.2019   GASTRO LÍSTKY - Gastrolístok je nároková dávka pri odpracovaní viac ako 4 hodín a to v hodnote: minimálne 3,60 € maximálne 4,80 €
 
MINIMÁLNA MZDA nárast o 8,33%01.01.2019   MINIMÁLNA MZDA nárast o 8,33% - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti práce do stupňov: 1.st. 520,-€, 2. st. 624,-€, 3.,st.728,-€, 4.st.832,-€, 5.st. 936,- €, 6. st. 1040,- € 1. stupeň - upratovačka, 4. stupeň - účtovník 6. stupeň - primár
 
SLUŽOBNÉ CESTY - stravné Opatrenie 148/2018 Z.z. MPSVR SR01.06.2018   SLUŽOBNÉ CESTY - stravné Opatrenie 148/2018 Z.z. MPSVR SR - S účinnosťou od 1.6.2018 má pracovník nárok na stravné v hodnote 4,80€, ak pracovná cesta trvá 5 až12 hodín, 7,10 €, ak p. cesta trvá nad 12 hod. do 18 hod. 10,90 €, ak pracovná cesta trvá nad 18 hodín.
 
GASTRO LÍSTKY01.06.2018   GASTRO LÍSTKY - Od 1.6.2018 zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravu zamestnancovi, ktorý odpracuje za smenu viac ako 4 hodiny, v hodnote 55% ceny jedla, avšak maximálne 2,64 eur, t.z. 55% zo sumy 4,80 €.
 
DAŇ Z PRÍJMU FO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018)27.03.2018   DAŇ Z PRÍJMU FO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018) - Daň za rok 2017 - treba uhradiť na účet : 500208-účet pridelený z DÚ,.....VS:1700992017,....ŠS: DIČ
 
DAŇ (LICENCIU) Z PRÍJMU PO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018)27.03.2018   DAŇ (LICENCIU) Z PRÍJMU PO za rok 2017 uhraďte najneskôr (2.4.2018) - Daň (licenciu) za rok 2017 - treba uradiť na účet: 500224- pridelený účet z DÚ, ...VS: 1700992017,..... ŠS: DIČ
 
MINIMÁLNA MZDA sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce01.01.2018   MINIMÁLNA MZDA sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti práce do stupňov1.st 480,-€, 2. st. 576,-€, 3.,st. 672,-€, 4.st.768,-€, 5.st. 864,- €, 6. st. 960,- €
 
Do 31.5. , treba poslať "OZNÁMENIE" do ZP o vyplatených dividendách 18.05.2017   Do 31.5. , treba poslať "OZNÁMENIE" do ZP o vyplatených dividendách - Od vyplatenej dividendy sa odpočíta hodnota 429,-€. https://www.dovera.sk/platitel/a249/potvrdenia-a-tlaciva-pre-platitelov ........ https://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2016.html
 
DAŇ Z PRIJMU FYZICKÝCH OSOB27.03.2017   DAŇ Z PRIJMU FYZICKÝCH OSOB - Daň za rok 2016 - treba uhradiť na účet : 500208-účet pridelený z DÚ,.....VS:1700992016,....ŠS: DIČ
 
DAŇ ( LICENCIA) Z PRIJMU PRÁVNICKÝCH OSOB27.03.2017   DAŇ ( LICENCIA) Z PRIJMU PRÁVNICKÝCH OSOB - Daň (licenciu) za rok 2016 - treba uradiť na účet: 500224- pridelený účet z DÚ, ...VS: 1700992016,..... ŠS: DIČ
 
MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY29.11.2016   MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti práce do stupňov: 1. st. 435,-€, 2.st. 522,-€, 3.st. 609,-€, 4.st. 696,-€,5.st. 783,-€, 6.st. 870,-€
 
VYSLANÝ ZAMESTNANEC - povinnosti platné od 18.6.201616.06.2016   VYSLANÝ ZAMESTNANEC - povinnosti platné od 18.6.2016 - ( klikni na VYSLANÝ...) Úprava platí od 18.6.2016 b) domáci zamestnanec, ktorým je zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu v inom členskom štáte EÚ pri poskytovaní služieb, pričom bežne pracuje v SR.
 
Obchodný zákonník č. 513/1991 účinnosť § 67 c od 1.1.201601.01.2016   Obchodný zákonník č. 513/1991 účinnosť § 67 c od 1.1.2016 - Pôžička spoločnosti bude môcť byť poskytnutá do pokladnice (hotovosť) len osobou, ktorá nie je uvedená § 67c ods. 2. To platí aj v prípade, ak spoločník / konateľ potrebuje dotovať pokladnicu spoločnosti.
 
MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.201601.01.2016   MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2016 - Minimálne mesačné mzdy sú rozdelené podľa náročnosti : 1.sk. 405,- €, 2.sk. 486,- €, 3.sk. 567,- € 4.sk. 648,- € 5.sk. 729,- € 6.sk. 810,- €
 Udalosti