Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B
 Oznamy
ŽIVOTNÉ MINIMUMŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum je do 30.6.2023 hodnota 234,42 €.


MINIMÁLNA MZDAMINIMÁLNA MZDA

Od 1.1.2023 sa minimálna mzda pre všetky skupiny rovnako zvyšuje o 54,- € mesačne. V 1. skupine je minimálna mzda v hodnote 700,- € mesačne. Zobraziť viac...


Cestovné od 1.1.2023Cestovné  od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 je výška stravného stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 takto: • 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, • 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, • 15,30 € nad 18 h. Zobraziť viac...


NEUHRADENÁ FAKTÚRA - DPHNEUHRADENÁ FAKTÚRA  - DPH

Od 1.1.2023 pri neuhradenej faktúre dodávateľovi, po 100 dňoch od splatnosti danej faktúry, odberateľovi zaniká nárok na odpočítanú DPH a musí ju vrátiť.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DO ORSR (kliknite a pokračujte) termín 30.9.2022IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  DO ORSR (kliknite a pokračujte) termín  30.9.2022

Do 30.9.2022 .zákon č. 390/2019 Z.z., ukladá povinnosť doplniť identifikačné údaje o členoch orgánov spoločnosti zapísanej v OR (sú označené červeným krížikom pri mene v OR) V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže byť uložená pokuta do 3310,-€. Zobraziť viac...


MINIMÁLNEMZDOVÉ NÁROKY v r. 2022MINIMÁLNEMZDOVÉ NÁROKY v r. 2022

Hodnota mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 sa určí podľa § 8 zákona o minimálnej mzde, vo výške 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve t.j. z hodnoty 1133,-€ = 646,-€ (pre 1.stupeň podľa náročnosti práce.)


MINIMÁLNA MZDA v r. 2022MINIMÁLNA MZDA v r. 2022

Minimálne mesačné mzdy v roku 2022 budú podľa stupňov náročnosti v hodnote: 1.st= 646,-€, 2.st= 762,-€, 3.st= 878,-€, 4.st= 884,-€, 5.st= 1110,-€, 6.st= 1226,-€ (PRÍKLAD: 1. stupeň=upratovačka, 4.stupeň= účtovník, 6.stupeň=primár)


NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.

Neaktívne " NEŽIVÉ" spoločnosti (ak sú v likvidácii od 1.10.2016, alebo nezmenili základné imanie z Sk na €) by mali byť do 31.3.2021 vymazané z obchodného registra, zmysle novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.


AUDITAUDIT

Menia sa podmienky povinnosti auditu. Výška OBRATU sa mení zo 4.mil na 8.000.000,- €. Počet ZAMESTNANCOV sa zvyšuje z 30 na 50. Hodnota MAJETKU sa zvyšuje z 2 mil. na 4.000.000 ,- €.


PODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKAPODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKA

MIKRODAŇOVNÍK je osoba, ktorá má ročné obraty do 49.790,-€, nepožičala firme peniaze, nevyplatila si dividendu, nevyplatila si odmenu konateľa, zdaňovacie obdobie nesmie byť kratšie ako 12 mes.,nie je v likvidácii,konkurze,nemá splátkový kalendár....


MIKRODAŇOVNÍKMIKRODAŇOVNÍK

V roku 2020 bolo možné pri obrate do 100.000,- € použiť sadzbu pre daň z príjmu 15%. V roku 2021 bude hodnota obratu ZNÍŽENÁ na 49.790,-€ a daňovník bude mať názov MIKRODAŇOVNÍK. Podmienky okrem obratu sú tak PRÍSNE, že je málo reálne ich splniť!


DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%

Od 1.1.2020 platí rovnako pre PO i FO znížená sdzba dane z príjmov na 15 % ak obrat daňovníka NEPREKROČÍ hodnotu 100.000,- €. Ak prekročí danú hodnotu, tak sa NEPOUŽIJE na alikvotu 15 %-ná sdzba, ale celá hodnota sa zdaňuje ako doteraz.


ODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidláODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidlá

Od 1.1.2020, vznikla nová odpisová skupina "0",v ktorej sa odpisuje po dobu 2 - rokov. Odpisovať podľa tejto skupiny sa budú batériové elektronické vozidlá i plug-in hybridné elektrické vozidlá.


PREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i POPREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i PO

Od 1.1.2020 sa mení hranica pre platenie preddavkov dane z príjmov, z hodnoty 2.500,- € na 5.000,- €, t.z. ak daň za obdobie roka 2019 NEPREKROČÍ hodnotu =5.000,- €, preddavky na daň daňovník NEPLATÍ.


UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020

Ak v roku 2020 vznikne firme daňová strata, bude ju možné umoriť v nasledujúcich 5-tich rokoch a to i NEROVNOMERNE

 Udalosti