Kontakt
EKOnAg, s.r.o.
  Cukrová 14
  811 04   Bratislava
  tel.:0911 480 448
 
  IČO 35 89 43 42
  zápis v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo:32564/B

Do 31.12. 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia.

Finančná správa pripravila projekt  - online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa, je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom. 
Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy, v podobe virtuálnej registračnej pokladne, dobrovoľne, po novom bude online pripojenie na finančnú správu povinné.
Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.
Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice (tí, ktorí prvý krát začnú po 1.4.2019 evidovať tržbu).
Všetky ostatné subjekty postupne od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2019. Do 31.12. 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia.
 
Finančná správa zverejnila zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním v súvislosti s dodávaním pokladničných riešení na eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/eKasa/2019/2019.04.17_eKasa.pdf
 
 
Každý podnikateľ musí požiadať o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka.
Pred podaním žiadosti je potrebné zistiť, či potrebujete novú pokladnicu, alebo Vám stačí zmena hardvérových a softvérových prvkov aktuálne používanej ERP. Pre toto posúdenie kontaktujte svojho súčasného poskytovateľa služby alebo oslovte ktoréhokoľvek iného výrobcu, dovozcu alebo distribútora ERP.
 
V prípade, ak máte VRP, táto od 01.04.2019 automaticky spĺňa podmienky online pripojenia na finančnú správu a teda nemáte žiadne iné povinnosti
 
V prípade, ak máte ERP, ktorá je modifikovateľná na online registračnú pokladňu, je potrebné požiadať o modifikáciu ERP certifikovaného výrobcu, dovozcu alebo distribútora ORP. Na evidenciu tržieb smiete použiť iba certifikované zariadenia. Do modifikovaného zariadenia nahráte autentifikačný a identifikačný balíček podľa pokynov výrobcu, distribútora alebo dovozcu ORP.ORP je po týchto krokoch po pripojení na internet pripravená na evidenciu tržby.
 
V prípade, ak máte ERP, ktorá nie je modifikovateľná na online registračnú pokladnicu, je potrebné zakúpiť si novú ORP od certifikovaných dodávateľov. Následne si do zariadenia nahráte autentifikačný a identifikačný balíček podľa pokynov výrobcu, dovozcu alebo distribútora ORP. ORP je po týchto krokoch po pripojení na internet pripravená na evidenciu tržby.
 
V prípade, ak potrebujete prideliť eKasa kód a komunikujeme za Vašu spoločnosť elektronicky s finančnou správou my, dajte nám prosím vedieť a túto činnosť zabezpečíme za Vás. 
V prípade, ak ste sa rozhodli využiť VRP a komunikujeme za Vašu spoločnosť elektronicky s finančnou správou my, dajte nám prosím vedieť a túto činnosť zabezpečíme za Vás.
 
 
 

 Oznamy
NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.NEAKTÍVNE SPOLOČNOSTI BUDÚ VYMAZANÉ Z OR.

Neaktívne " NEŽIVÉ" spoločnosti (ak sú v likvidácii od 1.10.2016, alebo nezmenili základné imanie z Sk na €) by mali byť do 31.3.2021 vymazané z obchodného registra, zmysle novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.


AUDITAUDIT

Menia sa podmienky povinnosti auditu. Výška OBRATU sa mení zo 4.mil na 8.000.000,- €. Počet ZAMESTNANCOV sa zvyšuje z 30 na 50. Hodnota MAJETKU sa zvyšuje z 2 mil. na 4.000.000 ,- €.


PODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKAPODMIENKY MIKRODAŇOVNÍKA

MIKRODAŇOVNÍK je osoba, ktorá má ročné obraty do 49.790,-€, nepožičala firme peniaze, nevyplatila si dividendu, nevyplatila si odmenu konateľa, zdaňovacie obdobie nesmie byť kratšie ako 12 mes.,nie je v likvidácii,konkurze,nemá splátkový kalendár....


MIKRODAŇOVNÍKMIKRODAŇOVNÍK

V roku 2020 bolo možné pri obrate do 100.000,- € použiť sadzbu pre daň z príjmu 15%. V roku 2021 bude hodnota obratu ZNÍŽENÁ na 49.790,-€ a daňovník bude mať názov MIKRODAŇOVNÍK. Podmienky okrem obratu sú tak PRÍSNE, že je málo reálne ich splniť!


MINIMÁLNA MZDA podľa stupňa náročnosti.MINIMÁLNA MZDA  podľa stupňa náročnosti.

Oproti r. 2020 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov docieli v roku 2021 to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok ZVÝŠI o 43,- €.. Koeficienty : 1.s.=3,580, 2.s.=4,247, 3.s=4,914, 4.s=5,580, 5.s=6,247, 6.s=6,914


MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKYMINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

V roku 2021 je minimálna mzda pre1. stupeň náročnosti práce v sume 623,-€ a hodinová 3,580 € čo predstavuje 57 % z priemernej mesačnej mzdy (1.019,- €) z roku 2019.


DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%DAŇ Z PRÍJMU PO i FO 15%

Od 1.1.2020 platí rovnako pre PO i FO znížená sdzba dane z príjmov na 15 % ak obrat daňovníka NEPREKROČÍ hodnotu 100.000,- €. Ak prekročí danú hodnotu, tak sa NEPOUŽIJE na alikvotu 15 %-ná sdzba, ale celá hodnota sa zdaňuje ako doteraz.


ODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidláODPISOVÁ SKUPINA "0" pre elketronické vozidlá

Od 1.1.2020, vznikla nová odpisová skupina "0",v ktorej sa odpisuje po dobu 2 - rokov. Odpisovať podľa tejto skupiny sa budú batériové elektronické vozidlá i plug-in hybridné elektrické vozidlá.


PREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i POPREDDAVKY DANE Z PR9JMOV FO i PO

Od 1.1.2020 sa mení hranica pre platenie preddavkov dane z príjmov, z hodnoty 2.500,- € na 5.000,- €, t.z. ak daň za obdobie roka 2019 NEPREKROČÍ hodnotu =5.000,- €, preddavky na daň daňovník NEPLATÍ.


UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020UMOROVANIE DAŇOVEJ STRATY Z ROKU 2020

Ak v roku 2020 vznikne firme daňová strata, bude ju možné umoriť v nasledujúcich 5-tich rokoch a to i NEROVNOMERNE


ŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKAŽIVOTNÉ MINIMUM A NEZDANITEĽNÁ POLOŹKA

Životné minimum pre výpočet = 210,20 € (od 1.1.2020 je odpočitateľná položka 21-násobok život.minima) . Mesačne odpočitateľná položka = 367,85 € Ročne odpočitateľná položka = 4.414,20 €


MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY od 1.1.2020

Minimálne mzdy podla skupín náročnosti: 1.sk = 580,-€, 2.sk.=696,-€, 3.sk.=819,-€, 4.sk.=928,-€, 5.sk.=1044,-€, 6.sk=1166,-€ (Kliknite na nadpis) §120, zák.č.311/2001 Z.z.(Zákonník práce) zobraziť viac...


Konečný užívateľ výhod obchodnej spoločnostiKonečný užívateľ výhod obchodnej spoločnosti

Do 31.12. 2019 majú povinnosť obchodné spoločnosti určiť postavenie konečného užívateľa výhod, V prípade potreby tejto služby kliknite na nadpis tohoto oznamu..  zobraziť viac...


eKasa,eKasa,

Do 31.12. 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia. Pre viac informácií kliknite na nadpis tohoto oznamu.  zobraziť viac...


ZMENA DPH - pri prenájme bytu, domu na bývanieZMENA  DPH -  pri prenájme bytu, domu na bývanie

Pre ZMLUVY uzatvorené od 1.1.2019 zaniká možnosť voľby (DPH) pri zdanení prenájmu nehnuteľnosti na bývanie. Prenajímateľ je povinný VŽDY uplatniť OSLOBODENIE od DPH a použiť koeficient(nie odpočet)

 Udalosti